იკითხე ქართული

„იკი­თხე ქარ­თუ­ლი“ ახა­ლი და უახ­ლე­სი ქარ­თუ­ლი მწერ­ლო­ბის მხარ­დამ­ჭე­რი პრო­ექ­ტია. კარ­გა ხა­ნია მომ­წიფ­და აზრი, რომ დროა, მეტი ად­გი­ლი და­ვუთ­მოთ ჩვენს მუ­შა­ო­ბა­ში სწო­რედ ქარ­თუ­ლი მწერ­ლო­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას, რად­გან ის ამას იმ­სა­ხუ­რებს - არის სა­ინ­ტე­რე­სო, მდი­და­რი, მრა­ვალ­მხრი­ვი, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში - სრუ­ლი­ად ახ­ლე­ბუ­რი, ნო­ვა­ტო­რუ­ლი და, რაც მთა­ვა­რია, მშობ­ლი­უ­რი. ქარ­თველ მკი­თხველს აქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა თით­ქმის ფეხ­და­ფეხ მიჰ­ყვე­ბო­დეს ლი­ტე­რა­ტუ­რულ სი­ახ­ლე­ებს მთელ მსოფ­ლი­ო­ში და ეც­ნო­ბო­დეს მას ახალ-ახა­ლი თარ­გმა­ნე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით. ეს, რა თქმა უნდა, შე­სა­ნიშ­ნა­ვია და დიდი მიღ­წე­ვაა, მაგ­რამ, ამავდრო­უ­ლად, არ­სე­ბობს ლი­ტე­რა­ტუ­რა, რო­მე­ლიც, ცოტა არ იყოს, იჩაგ­რე­ბა, რად­გან ერ­თგვა­რად იკარ­გე­ბა ამ აუ­რა­ცხე­ლი სი­ახ­ლის ტალ­ღა­ში. ეს ჩვე­ნი, ქარ­თუ­ლი მწერ­ლო­ბაა, ქარ­თვე­ლი ავ­ტო­რე­ბი არი­ან. მათი ნა­წი­ლი სის­ტე­მა­ტუ­რად გა­მო­ი­ცე­მა და თით­ქმის ყო­ველ­თვის მო­ი­ძებ­ნე­ბა წიგ­ნის თა­რო­ებ­ზე, მაგ­რამ არი­ან ისე­თი ავ­ტო­რე­ბიც, რო­მელ­თა წიგ­ნე­ბი მხო­ლოდ ბუ­კი­ნის­ტებ­თან­ღაა შე­მორ­ჩე­ნი­ლი. არა­და, მათი შე­მოქ­მე­დე­ბა იმ­სა­ხუ­რებს, რომ ჰყავ­დეს მკი­თხვე­ლი, და მკი­თხვე­ლიც იმ­სა­ხუ­რებს, რომ მი­უწ­ვდე­ბო­დეს ხელი იმ დიდ სიმ­დიდ­რე­ზე, რო­მელ­საც ახა­ლი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა ჰქვია. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მკი­თხვე­ლი კმა­ყო­ფი­ლი დარ­ჩე­ბა ამ შე­თა­ვა­ზე­ბით და დიდ სი­ა­მოვ­ნე­ბას მი­ი­ღებს ამ ლი­ტე­რა­ტუ­რას­თან ხე­ლა­ხა­ლი თუ პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რით." - მაია ალუდაური


პროდუქტის ფილტრი
გამომცემლობა
მოძებნე სასურველი ღირებულებით

 – 

  • 14.95
  • 16.95