ბანანა იოშიმოტო - სამზარეულო

მიკაგე საკურაი ახალგაზ რდა ქა ლია, რო მე ლიც, ბე ბიის გარ დაც ვა ლებას
თან ერ თად, ბო ლო ნა თე სავს კარ გავს. მგლო ვია რე, მარ ტოდ დარჩე
ნილ მი კა გეს გარ დაც ვლი ლი ბე ბიის ნაც ნო ბი, ყვა ვი ლე ბის მა ღა ზიაში
მო მუ შა ვე იუი ჩი, დროე ბით მას თან გა დას ვლას სთა ვა ზობს. იუი ჩი
იშ ვია თი სი ლა მა ზის ტრან სგენ დერ დე დას თან ერ თად ცხოვ რობს. მიკა
გე ძალ ზე ეთ ვი სე ბა მათ, მაგ რამ მოუ ლოდ ნე ლი ტრა გე დია ამ იდილიას
არ ღვევს...
ბა ნა ნა იო ში მო ტო 1964 წელს დაი ბა და ტო კიო ში. უნი ვერ სი ტეტ ში ლიტე
რა ტუ რას სწავ ლობ და. სწო რედ ამ პე რიოდ ში აირ ჩია ფსევ დო ნი მი
„ბა ნა ნა“ (მწერ ლის ნამ დვი ლი სა ხე ლია მა ჰო კო იო ში მო ტო), ბა ნა ნის
ყვა ვი ლე ბის სიყ ვა რუ ლის გა მო. იო ში მო ტო რეს ტო რან ში მიმ ტა ნად მუშაობ
და და თან „სამ ზა რეუ ლოს“ წერ და. ამ სა დე ბიუ ტო რო მან მა მწერალს
მსოფ ლიო აღია რე ბა მოუ ტა ნა. თა ნა მედ რო ვე ია პო ნურ ლი ტერა
ტუ რა ში „სამ ზა რეუ ლო“ ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი წიგ ნია.

გამომცემლობა:
დიოგენე
მკითხველის ასაკი:
უფროსებისთვის
ჟანრი:
რომანი
ავტორი:
ბანანა იოშიმოტო
ენა:
ქართული
ორიგინალის ენა:
იაპონური
მთარგმნელი:
დავით გოგინაშვილი
ყდის ტიპი:
რბილი
ფურცლის ტიპი:
ჰოლმენი
ილუსტრირებული:
არა
გამოცემის წელი:
2023
სერია:
დიოგენეს ბიბლიოთეკა
ზომა, მმ:
14 X 21
ISBN:
9789941117893
15,95 
მარაგშია
ქულები: 16 ქულა
+
დაგვისვით კითხვა
მიწოდების თარიღი
გადახდის მეთოდები
მიწოდების ღირებულება