მიმდინარე ვაკანსია

                  ვაკანსია              

         

                                        ლოჯისტიკის ოპერატორი                                           

                                                                       მომხმარებელთან ურთიერთობის ოპერატორი


                                                                      შესყიდვების სპეციალისტი