ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ტელექსის   მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად.
ტელექსის მომსახურების მისაღებად ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ  გარკვეული სახის პერსონალური ინფორმაციის მიღება, რითაც შევძლებთ თქვენ იდენტიფიცირებას. ეს ინფორმაცია შეიძლება  მოიცავდეს მომხმარებლის სახელს, ტელეფონის ნომერს,  მისამართს, ელექტრონული ფოსტის მისამართს ან სხვა მონაცემს, რომელიც შეიძლება საჭირო იყოს მომსახურების მისაღებად.

მონაცემთა უსაფრთხოება
ჩვენ მომხმარებელთა პერსონალურ ინფორმაციას ვაგროვებთ და ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *