გასაუბრება

გასაუბრების ეტაპი

შერჩევის პროცესში კანდიდატი გაივლის მინიმუმ ორ გასაუბრებას კომპანიის რამდენიმე წარმომადგენელთან.  კონკრეტული ვაკანსიის სპეციფიკიდან გამომდინარე გასაუბრების ფორმა განსხავებულია.
გასაუბრების ეტაპზე ხორციელდება შესარჩევი კანდიდატის გაცნობა, მოტივაციის, მოლოდინების   დაზუსტება. კანდიდატის ცოდნისა და გამოცდილების გაგება, პიროვნული თვისებებისა და უნარების შესაბამისობის შეფასება  კონკრეტული ვაკანსიის სავალდებულო მოთხოვნებთან, კომპანიის კორპორატიულ ღირებულებებთან.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *